CORPORATE PROFILE

HOME > CORPORATE PROFILE > Board of Directors

Board of Directors

 As of June 22, 2018

President & CEO Goki Ishikawa
Managing Directors Satoshi Saito
Takeshi Fujita
Directors Katsumi Aoyagi
Tadashi Ninomiya
Shigekazu Takeuchi
Yoshihiro Ashihara
Statutory Auditor Toyoki Masada

PAGE TOP

Miraca Holdings
Fujirebio Inc. is a member of Miraca Group.